Elektronsko poslovanje u Srbiji

e-shoppingKada pričamo o budućnosti elektronskog poslovanja u Srbiji, moramo prvo analizirati stanje u kome se ono nalazi trenutno. Elektronsko poslovanje u Srbiji nije razvijeno onoliko koliko bi moglo da bude. U korišćenju benefita elektronskog poslovanja naj dalje su otišle finansijske insitucije, odnosno banke. Taj trend se može pripisati velikom broju stranih banaka koje su ušle na naše tržište i sa svojih matičnih tržišta preneli neke prakse koje su se već pokazale kao dobre. Domaće banke su jednostavno preuzele neke od ovih usluga da bi ostale konkurentne pridošlim bankarskim grupacijama. Najrasprostranjeniji servis elektronskog poslovanja u Srbiji je Elektronsko bankarstvo (E-banking). U okviru ovog servisa banke nude različite usluge od provere stanja na računima i dobijanja izvoda sa računa do plaćanja elektronskim putem. U poslednje vreme su postale popularne elektronske usluge koje se distribuiraju putem SMS-a. Ovaj trend je vrlo logičan s obzirom na to da je mnogo veći broj korisnika bankarskih usluga koji poseduju mobilni telefon, nego onih koji poseduju računar sa internet konekcijom. Razlozi nedovoljne razvijenosti elektronskog poslovanja leže u više različitih faktora.

Jedan od faktora je nedovoljan broj računara. Država je preuzela neke mere da bi računare učinila povoljnijim, a samim tim i dostupnijim stanovništvu, tako što je smanjila PDV na računare sa 18% na 8%. Drugi faktor koji utiče na otežan razvoj elektronskog poslovanja je mali broj korisnika sa brzim internet konekcijama. Razlozi za ovo su mnogobrojni, ali onaj koji se ističe je postojanje monopoliste koji diktira cene i kvalitet. Treći bitan faktor za elektronsko poslovanje, odnosno za odsustvo istog je nepostojanje zakona i propisa koji regulišu ovu oblast. Država je krenula u pravcu rešavanja ovog problema, sa nekoliko svojih poteza, kao što su donošenje Zakona o elektronskom potpisu, zatim uvrštavanje elektronskog poslovanja u Nacionalnu strategiju razvoja informacionog društva, kao i pokretanjem projekta elektronske uprave i elektronskog zdravstva. Da bi elektronsko poslovanje u jednoj državi počelo da se razvija, neophodno je da se uvedu elektronske javne usluge, kao što su elektronska uprava, elektronsko zdravstvo i elektronsko učenje, kao i okruženje koje će omogućiti elektronskom poslovanju da se razvija. Ovakve javne usluge mogu biti katalizator promene u navikama korisnika, i kao takve doprineti razvoju elektronskog poslovanja. Naravno, da bi sve ovo bilo moguće je da postoji sigurna informaciona infrastruktura i mogućnosti za korišćenje brzog interneta po konkurentnim cenama.

Jedan od bitnih delova Nacionalne strategije razvoja informacionog društva je elektronsko poslovanje, koje je zadnjih godina pokretač rasta svetske privrede. Na primer, zarade od oglašavanja na internetu, po nekim studijama iz 2007. godine, će nadmašiti zarade od oglašavanja u štampanim medijima do 2010. godine. Od 70 miliona EUR koliko je 2006. godine utrošeno na reklamiranje u Srbiji, samo 1,26 miliona EUR je otišlo na on-line reklamiranje. Elektronsko poslovanje, ima veliku ulogu u međunarodnom poslovanju, jer ga u mnogome olakšava, tako da neiskorišćavanje potencijala e-poslovanja praktično dovodi do ograničavanja razvojnih mogućnosti nacionalne privrede.

Elektronska trgovina u svetu predstavlja jedan od najpopularnijih i najzastupljenijih vidova elektronskog poslovanja. Ovaj vid elektronskog poslovanja u Srbiji još nije zaživeo u pravoj meri, niti ga koristi širi krug ljudi. Razlozi za ovakvo stanje su: nedostatak brzog internet pristupa, nedostatak validnih kreditnih kartica i sredstava za plaćanje (PayPal na primer još uvek nije moguće koristiti iz Srbije),  nedostatak poverenja u internet transakcije, kao i nedostatak elektronskog potpisa (Srbija je zadnja država u Evropi koja je donela zakon o elektronskom potpisu). U zemljama Evropske Unije preko 60% trgovine se obavilo elektronskim putem. Primena elektronskog potpisa i elektronskog poslovanja menja poslovni ambijent i stvara uslove da se svi poslovi rade drugačije i to, pre svega, brže, efikasnije i ekonomičnije. Poslovni partneri komuniciraju preko Interneta, razmenjuju elektronske ponude, elektronski ugovaraju nabavke, narudžbine potpisuju elektronskim potpisom, šalju elektronske naloge za isporuku naručene robe, vrše elektronsko plaćanje, prijavljuju svoju nabavku carini itd.

Ovakvo poslovanje je dobro dokumentovano, zaštićeno od falsifikata i prevara i nije zasnovano na papirnim dokumentima, već se isključivo bazira na elektronskim dokumentima koji se, prema potrebi, mogu odštampati. Elektronski potpis u potpunosti zamenjuje svojeručni potpis u svim procedurama, osim u nekoliko, zakonom predviđenih slučajeva. Kod nas je Zakonom prihvaćen tzv. Kvalifikovani elektronski potpis, koji pouzdano garantuje identitet potpisnika, autentičnost elektronskog dokumenta i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj. Na polju sredstava plaćanja na internetu se takođe dešavaju pozitivni pomaci, jer sve više banaka nudi kartice kojima je moguće plaćanje preko interneta. Neke od banaka čak izdaju kartice, čija je jedina svrha plaćanje roba i usluga na internetu.

Budućnost razvoja celokupnog elektronskog poslovanja u Srbiji, u mnogome će zavisiti od tempa razvoja elektronskog trgovanja. Mogućnosti trgovine elektronskim putem su velike, i mogu se primenjivati u mnogim delatnostima: od naručivanja i kupovine karata za sportske događaje i koncerte (www.ticketline.co.yu, koji praktično jedan od retkih servisa koji svoje poslovanje obavlja isključivo elektronskim putem), preko elektronskog naručivanja hrane iz Vašeg omiljenog restorana (www.donesi.com) do elektronske aukcije (www.limundo.com). U zagradama su navedeni retki primeri projekata elektronskog trgovanja koji su prihvaćeni od strane korisnika u većoj meri. Razvojni put elektronskog poslovanja u Srbiji bi trebao da pored razvoja elektronske trgovine, obuhvati i razvoj elektronskog poslovanja čiji je predmet servis odnosno usluga. Pioniri u ovom poduhvatu su definitivno Banke sa početka teksta, koje nude neke usluge u okviru svog elektronskog poslovanja. Međutim, u budućnosti se može očekivati više projekata čija će poslovna oriientacija biti isključivo servisi u elektronskom poslovanju. Primera radi, internet portal www.krediti.rs pruža usluge informisanja korisnika o uslovima kredita koji su spremni da uzmu i pomaže im da izaberu najpovoljniji kredit na lak i brz način.

S obzirom da je ispunjena većina primarnih uslova za razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji uklonjen je veći deo barijera koje su kočile isti. Rasprostranjenost i pristupačnost brzog interneta je sve veća, donet je Zakon o elektronskom potpisu, smanjeni su porezi na računare (samim tim su oni postali pristupačniji), započet je rad na Nacionalnoj strategiji za razvoj informacionog društva u kojoj je elektronsko poslovanje prepoznato, kao jedan od prioriteta, zatim postoji sve više mogućnosti za internet plaćanja (većina banaka danas izdaje kartice kojima se može plaćati na internetu, korisnici sve više imaju poverenja u internet plaćanja i sve češće se ljudi odlučuju na korišćenje elektronskih servisa, koji olakšavaju poslovanje. Sve ovo je bilo neophodno, da bi se napravila baza na kojoj će se razvijati elektronsko poslovanje. Iako nedovoljno razvijeno razvijeno u Srbiji, elektronsko poslovanje počinje da se razvija mnogo bržim tempom nego što je to do sada bio slučaj. Pravac u kome će se razvijati elektronsko poslovanje u Srbiji je razvoj javnih elektronskih servisa koji će omogućiti lakše i efikasnije poslovanje, zatim razvoj elektronske trgovine i povećano korišćenje tehnologija koje pomažu u elektronskom poslovanju i trgovini, i na kraju razvoj elektronskih servisa (kako komercijalnih, tako i nekomercijalnih).

Komentari

komentara

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.